*****قابل توجه شرکت کننده های محترم*****

 

شرکت کننده محترم لطفا مبلغ مورد نظر جهت ثبت نام را به شماره کارت پاسارگاد شرکت تهران کاررسا 
5022-2919-0002-0155

واریز نمایید ، سپس تصویر فیش واریزی خود در فرم ثبت نام آپلود نمایید.